2004 http://prescholl.talif.sch.ir - All Rights Reserved
 
 
 
 

  اخبار  

ارسال گزارش اجرای کلاس های آمادگی ویژه مناطق دو زبانه
93/06/29
اهمیت و نقش آموزش های پیش از دبستان در آماده سازی کودکان جهت ورود به دوره ی ابتدایی؛ به ویژه در مناطقی که زبان یا گویش غیر فارسی دارند؛ ایجاب می کند دوره ی آمادگی مورد توجه بیشتری قرار گرفته و با اجرای برنامه های کیفی همه ی کودکان این مناطق قبل از ورود به دبستان و آغاز پایه اول ابتدایی؛ آمادگی لازم را به دست آورند .به منظور تحقق اهداف مورد نظر ضروری است بازدید های مستمر مسئولین وکارشناسان مربوطه از کلاس های تشکیل شده انجام پذیرد .
مقتضی است دستور فرماییدگزارش کاملی از روند اجرا ی کلاس های آمادگی ویژه مناطق دو زبانه تهیه و تاتاریخ 15/7/93 به دفترآموزش پیش دبستانی ارسال گردد. چارچوب نظارت و فرم های ارزیابی پیوست است.

فايل پيوست

منبع: روابط عمومی معاونت آموزش ابتدایی

بازگشت